VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi, MIBAX Trade,s.r.o., miesto podnikania M.R.Štefánika 1050/74, 03601 Martin, IČO: 47364874, DIČ: 2023828455, OS Žilina Oddiel: Sro Císlo vložky: 59754/L, bankové spojenie: IBAN SK07 7500 0000 0040 1975 1312 (ďalej len 'Predávajúci') a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.caj-kava-cokolada.sk (ďalej len 'internetová stránka Predávajúceho') podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len 'Kupujúci'), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len 'tovar') uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia článku VI. 'Odstúpenie od zmluvy' a článku VII. 'Záruka, reklamácie' Všeobecných obchodných podmienok.

1.5 Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 01101 Žilina, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
tel.č. 041/7632 139
e-mail: za@soi.sk


II.Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len 'objednávka'), prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára zaslaného na adresu sídla Predávajúceho, telefonicky na tel. čísle 0911 366 664 alebo po dohode osobne v mieste podnikania Predávajúceho. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, resp. obchodné meno spoločnosti, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane balného a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

2.3. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia Predávajúceho elektronickou poštou (e-mailom) Kupujúcemu.


III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.3., riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Dopravné a balné sa automaticky vypočíta po vložení tovaru do košíka a výška závisí od váhy, resp. množstva tovaru a zvoleného spôsobu dopravy. Spolu s potvrdením o prijatí objednávky Predávajúci zašle aj potrebné informácie na platbu bankovým prevodom.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži súčasne ako daňový doklad a dodací list.

3.5. Ak nebude celková suma kúpnej ceny vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 7 pracovných dní, počas ktorých je tovar rezervovaný pre Kupujúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať.


IV. Množstevné zľavy

4.1. Množstevné zľavy je možné si dohodnúť po žiadosti kupujúceho, ktorú zašle e-mailom.


V. Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

5.1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.

5.2. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň zaslania objednávky.

5.3. Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že objednávka nebola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2. do 24 hodín. V takomto prípade nie je Kupujúcemu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak Kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní, a Predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

5.4. Ak Kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty Predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný.

5.5. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu admin@caj-kava-cokolada.sk alebo telefonicky na tel. čísle 00421 911 366 664.

5.6. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru a nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

5.7. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže Kupujúceho telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká Kupujúcemu povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky Kupujúcim podľa bodu 4.3. tohto článku.

5.8. O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Predávajúcim telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).


VI. Dodacie podmienky

6.1. Ak nie je doba dodania uvedená na karte tovaru, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 10 pracovných dní, najneskôr do 30 dní. Dodacia lehota začína plynúť pri dodaní tovaru na dobierku dňom potvrdenia objednávky Predávajúcim elektronickou poštou (e-mailom) a pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet Predávajúceho. Kupujúci bude o dodacej lehote dlhšej ako je uvedené vyššie informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

6.2. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.

6.3. Ak sa Predávajúci dohodol s Kupujúcim na osobnom odbere alebo na dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, Predávajúci sa zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar v mieste podnikania Predávajúceho po dobu 14 dní od odoslania potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) podľa článku II. bod 2.2. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutím tejto lehoty sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili. Prepravné náklady tovaru hradí Kupujúci.

6.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

6.5. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia §7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Toto právo platí aj v prípade, ak si Kupujúci tovar objednaný prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru vyzdvihol osobne priamo u Predávajúceho.

7.2. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo osobne v mieste podnikania Predávajúceho. Kupujúci môže využiť tento link FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY ako tlačivo na odstúpenie od zmluvy.

7.3. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe - faktúra. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním tovaru na adresu sídla Predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať poistený na náklady Kupujúceho.

7.4. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar nekompletný, akokoľvek poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným obalom, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený si započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.VIII. Alternatívne riešenie sporov

8.1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na postmaster@caj-kava-cokolada.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/INDEX_EN.HTM

8.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


IX.Záruka a reklamácie

9.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

9.2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo vystavením netypickým podmienkam.

9.3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale.

9.4. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

9.5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

9.6. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

9.7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.


X. Spracovanie a ochrana osobných údajov

10.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Číslo oznámenia pre o informačných systémoch na spracovanie osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných úradov je vedené pre eshop www.caj-kava-cokolada.sk pod číslom 2235.

10.2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom uvedeným v bode 9.1. tohto článku.

10.4. V zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii upozorňujeme, že tento obchod používa cookies a ďalšie technológie za účelom vylepšenia služieb zákazníkom. Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorá taktiež používa súbory cookies. Kupujúci súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že si je vedomý používania a akceptuje cookies stránky www.caj-kava-cokolada.sk.

10.5. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho admin@caj-kava-cokolada.sk .

10.6. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

11.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

11.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

11.4. Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených.

Všetky informácie uvedené na našej stránke, ktoré by mohli byť považované za výživové alebo zdravotné tvrdenia, sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a v žiadnom prípade nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny, prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom.

Presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité overiť si prostredníctvom dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne, ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!

Pamätajte, že výrobky, ktoré ponúkame sú výživové doplnky, ktoré môžu byť pridanou hodnotou vašej výživy. Nie sú liečivá a nie sú určené ako náhrada dobre vyváženej stravy.
Tento produkt bol pridaný do porovnania produktov!