Klinické výskumy vilcacory

V Peru ale aj v zahraničí bolo uskutočnené množstvo výskumov Uňa de Gato (Uncaria tomentosa) alebo ak chcete vilcacory a to  v laboratóriách ale aj  na univerzitách. Pre vašu orientáciu a možno aj praktické použitie ponúkame výsledky aspoň časti výskumov, vrátane odporúčaní, možných kontraindikácií a návodov na použitie.

vilcacora_top

Antibakteriologické aktivity

Blais (1992) urobil porovnávací pokus s vodnými  liofilizovanými  extraktami (za tepla aj chladu) s 1. Uncaria tomentosa zmiešanou s Allium sativum (produkcia Perú) a 2. Allium sativum sólo (produkcia Kanada) pre stanovenie inhibície rozvoja kolónií baktérií - vrátane ľudských patogénnych aj nepatogénnych. Extrakt obsahujúci Uncariu tomentosu dostatočne signifikantne prejavoval inhibíciu rastu bakteriálnych kultúr nepatogénnych Eschericha coli a Listeria innocua, Listeria monocytogenes a patogénne Sallmonella typhimurium - inhibícia o 50%! Zatiaľčo extrakt z Allium sativum neinhiboval rast bakteriálnych kolónií. Týmto bolo preukázaná antibakteriálna vlastnosť zmesí s Uncaria tomentosa, nebolo však stanovené, či táto aktivita eliminuje jednu z frakcií, alebo baktérie celkovo. Z výsledkov pozorovania však vyplýva, že extrakt iba výrazne znižuje rast bakteriálnych kultúr bez toho, aby ich zabíjal.

Enciso (1995) použil metódy Bioensayo in vivo na dvoch bakteriálnych kmeňoch Staphylococcus aureus. Výsledky ukazujú 68% antibakteriálnu aktivitu liofilizovaného extraktu a 56% aktivitu jednoduchej infúzie na základe merania sekrétu z krku.

Antimykotická aktivita

Silva a kol. (1998) stanovuje antimykotickú aktivitu vodného extraktu na 66% vnútri na volné kultury Candida albicans v koncentraci 500mg/ml.

Protizápalová aktivita

Keplinger (1982) stanovuje redukciu edémov pri užití vodného liofilizovaného extraktu v dávkach 2; 3; 10; 100 mg/kg s efektom 16; 33; 38 resp. 42%.
Kreutzkamp (1994) pracujúci s oxindolovými alkaloidmi stanovuje protizápalový efekt na 39% po 2 hodinách resp. 27,5% nasledujúci po 5 hodinách.

Antioxidačná aktivita

Klinar a kol (1989) stanovil antioxidačnú aktivitu "in vitro" hydroalkoholického extraktu Uncarie tomentosa vrátane hodnoty antioxidačnej aktivity 318% väčšej ako kyselina L-askorbová (vitamín C).

Antivírová aktivita

Aquino a kol (1989) realizoval výskum antivírovej aktivity 9 glykosidov kyseliny quinovovej. Testy urobil proti dvom vírom: VSV vesikular stomatitis virus a rhinoviru 1B. Bola sledovaná inhibícia všetkých glykosidov proti infekcii VSV a to v relatívne nízkych dávkach k relácii LD50. Najväčšiu aktivitu ukazovala kyselina - 3beta - o - beta - D - glukopyranosil - 1 3 - beta - D fukopyranosidová s oboma skupinami voľných uhlíkov. Žiaden glykosid však nevykazoval aktivitu proti rhinoviru 1B.

Cytostatická aktivita (protitumorová )

 Stuppner a kol. (1993) sledoval antiproliferačný efekt alkaloidov na bunkovej línii HL 60 a U 937 s najväčším efektom Unkarínu F s hodnotou IC50 (koncentrácia pre inhibíciu 50% leukemických buniek) s 21,7 a 29,0 mol/ltr. Záver Uncarin F môže byť použitý ako droga pre pacientov pri liečbe akútnej leukémie.

Efekt na sarkóm 180

Negron a Gordillo (2000) prezentoval záver svojho výskumu na bielych myšiach priemer váhy 22g., celkového počtu 40. Tridsiatim bola podávaná diéta s doplnkom vodného extraktu Uncarie tomentosa v dennej dávke 50mg/kg a desať dostávalo diétu bez doplnku extraktu. Uncaria-tomentosaPo 10 dňoch podávania tejto diéty sa naočkoval obom skupinám sarkóm 180. Progresia sarkómu bola odhadovaná mikroskopicky. Myši s výživou bez doplnku extraktu hynuli 16 - 18 deň po podaní. Myši s doplnkom výživy 28 - 30 deň po podaní. Výsledok : Výživa s doplnkom extraktu nezastavila rozvoj melanómu, ale bez nadsadenia ochranný efekt umožnil prežitie myší dvojnásobnú dobu. Barreto a kol ( 2000) testoval antimutagénny efekt Unacrie tomentosa na rakovine kože kauzovanej 7 - 12 dimetylbenzantracénom (DMBA) a podporený 12 - o - tetradekanoilformolom - 13 - acetátom ( TPA). Experimentálna skupina myší dostávala dávku 0,15 ml/g -p.c. a kontrolná skupina placebo SSF NaCl 85% perorálne, v priebehu 12 týždňov. Na konci liečby bolo sledované - 40% experimentálnej skupiny neprezentovalo mikroskopické zmeny.

Záver : Bolo preukázané, že Uncaria tomentosa v schéme 12 týždennej liečby má antimutagénnu aktivitu na rakovinu vyvolanú DMBA podporenú TPA u myší kmeňa CD 54.

Analgetická aktivita

Klinar a kol (2000) urobil test periférneho analgetického efektu hydroalkoholického extraktu Uncarie tomentosa.

Antihistaminická aktivita

Klinar a kol (2000) v koncentrácii 100mg/kg redukuje Uncaria tomentosa edém končatiny vyvolanej dextranom o 34% v prvých 30 minútach voči difenhidrínu, ktorý redukuje edém o 63,5%, čo indikuje pravdepodobný antihistaminický efekt.

Aktivita proti agregácii plaku a trombóz

Chen a kol (1992) potvrdzuje inhibíciu rinkofilínu pri agregácii plakov a trombov. To je dôvod užitia Unacarie tomentosa pri prevencii srdcových atakov z dôvodu vysokého tlaku, aktiváciou podpory obehového cyklu a inhibície plakov v artériách.

Imunostimulačná aktivita

Keplinger a kol (1989, 1990, 1994) registroval tri patenty na izoláciu alkaloidov z Uncarie tomentosa. V súladu s týmito patentami bolo určených šesť oxindolových alkaloidov, pričom štyri z nich majú nešpecifikovanú schopnosť povzbudenia imunologického systému. Keplinger a kol. použili biopokus so špecifickými enzýmami a molekulárnymi kultúrami a receptory, kde v tejto štúdii stanovili východiskové parametre biologickej aktivity. Skupina týchto oxindolových alkaloidov preukázala potenciál k povzbudeniu imunitného systému: isopteropodín, pteropodín, isomitrafilín a rinkofilín. Isopteropodín preukázal schpnosť stimulácie fagocytózy v koncentrácii 10mg/ml. Mitrafilín a rinkofil nepreukázali žiadnu aktivitu.

Salazar a kol (2000) z University Pedro Ruiz Gallo uskutočnili testy na 28 jedincoch lepus cunicullus (rasa zajaca z Nového Zélandu) oboch pohlaví telesnej váhy 1,5 - 2 kg, veku 5 - 7 mesiacov, ktorí boli rozdelení do 4 skupín. Celá skupina dostala kontrolnú dávku NaCl 0,9% ako placebo v dávke 14 ccm/kg telesnej váhy denne po dobu 10 dní. Experimentálna skupina A dostala vodný extrakt Uncarie tomentosa v pomere 14 ccm/kg telesnej váhy denne po dobu 10 dní. Skupiny B a C boli vystavené neaktívnym kmeňom Stafylococus aureus v dávke 0,9 x 10x9 zárodkov / kg telesnej váhy vo štvrtom dni. Naviac skupina C bola dotovaná vodným extraktom Uncarie tomentosa v rovnakom dávkovaní ako skupina A. Boli sledované fyziologické parametre a hemogram hematokritu a stupeň fagocytózy pred a po pokuse. Pre vyhodnotenie prežitia boli aplikované aktívne kmene Stafylococus aureus v dávke 0,9 x 10x9 zárodkov na kg telesnej váhy. Výsledky ukazujú, že v kontrolnej skupine sa neprejavili výrazné zmeny (p > 0,05) fagocytického indexu vo vzťahu k východiskovej hodnote. Naproti tomu v skupinách A,B,C sa ukazovateľ fagocytózy zvýšil o 26, 27, resp. 30,3% v dôsledku podpory fagocytózy o 44, 66, resp. 73% v relácii k východiskovej hodnote (p < 0,05). Rovnako prežitie sa podstatne zvýšilo (p < 0,05) pri aplikácii Uncarie tomentosa a percento prežitia u skupiny C bolo 14,3%. Záverom môžeme konštatovať, že vodný extrakt Uncarie tomentosa v použitej dávke vykázal imunostimulačný efekt na Lepus cuniculus, pretože narástol index fagocytózy a počet hodín prežitia.

Efekt na peritonitis vyvolaný rezistentným kmeňom Staphylococcus aureus na Meticil (MRSA):

Lazo de la Vega a Pinto (2000) z Katolickej Univerzity Svätej Márie Arequipa (Perú) určili vplyv Uncarie tomentosa na imunologický systém pri aplikácii akútnej peritonitis vyvolanej MRSA. Vopred bol vylúčený priamy antimikrobiálny efekt na kultúry MRSA prostredníctvom skúšky "in vitro". Biologický pokus zahŕňal skúšku prežitia infekcie pri použití 40 bielych myší kmeňa Balc S 53, kde boli vyhdnocované nasledujúce aspekty:

Percento a čas prežitia.

K vyhodnoteniu rôznych spôsobov aplikácie Uncaria tomentosa sa použil model, kedy skupiny myší bola náhodne rozdelená na štyri pokusné a jednu kontrolnú skupinu. Aplikované boli vodné extrakty Uncarie tomentosa v dávkach 800 a 1.600 mg skupinám diferenciovane 3 týždne pred a ďalší 1/2 a potom každých 8 hodín po intraperitoneálnej aplikácii kmeňa MRSA.  Pozorovaná úmrtnosť bola porovnateľná u všetkých skupín (87,5%). Je teda možné usudzovať, že aplikácia vodného extraktu Uncarie tomentosa v aplikovaných dávkach nepreukázala žiaden profylaktický, ani terapeutický efekt pri podaní dávky MRSA. Napriek tomu najväčšiu priemernú dĺžku prežitia vykázala skupina, ktorá dostala 800mg dávku až po aplikácii MRSA s výrazným rozdielom oproti ostatným skupinám. Z toho je možné usudzovať na možný efekt náhleho posilnenia imunity proti Toxínu - 1, šokového toxického syndrómu ( TSST-1 ) z podania MRSA.

Efekt podpory apoptózy pri akútnej edematickej pankreatitis:

Agurto a kol. (2000) z Národnej Univerzity Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque (Perú) určil vplyv Uncarie tomentosa na podporu apoptózy pri akútnej edematickej pankreatitide na skupine 20 krýs - samcov kmeňa Sprague-Dawley vo veku 8 týždňov, ktorá bola rozdelená na dve skupiny. AEP bola aplikovaná dvomi interperitoneálnymi injekciami ceruleinu v dávke 50 mg/g telesnej váhy. Experimentálnej skupine bol aplikovaný extrakt Uncarie tomentosa v dávke 200 mg/kg telesnej váhy/deň v troch i.p. injekciách 30 minút pred a 60 a 90 minút po prvej injekcii ceruleinu. Zvieratá uhynuli päť hodín po podaní. Určovala sa váha pankreatu, hladina amyláz v krvnom sére a stav KO, úroveň histologickej aktivity meranej metódou Score de Schmidt a ukazateľ apoptózy, ktorý bol stanovený aplikáciou konvenčnej histológie metódou TUNEL (in situhybridization by terminal deoxynukleotidyl transferase-mediated dÚTP-biotin nick end-labeling).V oboch skupinách bol zaznamenaný vzostup váhy pankreatu (1,67 ± 0,65 vs. 1,03 ± 0,3 gr. ) Hladiny amyláz boli zvýšené ( 1036,25 ± 82,29 Ul / L vs. 903,35 ± 29,34 Ul / l).Hematokrit zaznamenal negatívny posun ( 41,99 ± 5,7% vs. 51,12 ± 5,23% ). Miera poškodenia pankreatu bola zvýšená.

Pri akútnom poškodení pečene CCl4 (tetrachlor uhlíka):

Diaz a Rodriguez (2000) z Národnej Univerzity Pedro ruiz Gallo uskutočnili štúdiu indukovaného vplyvu Uncarie tomentosa na apoptózu pri akútnom poškodení pečene CCl4. Bolo použitých 20 bielych krýs- samcov druhu Srague-Dawley ve veku 5-6 týždňov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Obom skupinám bola aplikovaná jediná dávka CCl4 (1,0 ml/kg telesnej váhy via i.p.). Kontrolná skupina dostala ešte naviac 200mg /kg telesnej váhy extraktu Uncaria tomentosa, ktorá bola rozdelená do troch dávok a to:

30 minút pred, 30 a 60 minút po podaní dávky CCl4. Polovina zvierat z každé skupiny bola usmrtená 6 hodín a druhá polovica 12 hodín po podaní CCl4. Zvieratám bola odobraná pečeň pre prípravu histologických vzoriek pomocou hexamatoxilinoeoxilínu metódou TUNEL, aby mohli byť spočítané hepatocyty Thompson a emisia fluorescentných signálov na súčet pod fluorescenčným mikroskopom. Priemrné hodnoty apoptotických buniek á mm2 bol: 4,2 ± 0,5 a 3,8 ± 0,47 pre bunky ošetrené Uncariou tomentosa a 3,2 ± 0,46 a 1,6 ± 0,27 pre bunky kontrolované po 6 resp. 12 hodinách.

 

Vplyv na hladké svalstvo tráviaceho traktu a maternice:

León a Arroyo (2000) Národná Universita San Marcos, Lima, Perú, podrobili farmakologickým testom čisté alkaloidy extrahované z kôry Uncaria tomentosa a porovnali ich účinok na hladké svalstvo tráviaceho traktu a maternice aktivované estrogénmi (u bielych krýs). Na testy boli použité rôzne štandartné  činidlá, roztoky 0,02 mg/ml a 0,0002 mg/ml acetylcholínu a 0,002 BaCl a oproti tomu 0,01 mg/ml alkaloidov Uncarie tomentosa. Roztok 0,0002 mg/ml acetylcholínu a roztok 0,0002 oxytocínu oproti roztoku 0,02 alkaloidov. Bolo dokázané, že roztok 0,02 mg/ml alkaloidov extrahovaných z Uncaria tomentosa má ukľudňujúci účinok na hladké svalstvo tráviaceho traktu a maternice.

Liečba prípadov ošetrených lekármi v USA.

Existujú práce od roku 1998, realizované Brentom W. Davisom, citovaným Steinbergom (1996), ktorý naviac predstavuje prácu štyroch doktorov a štyroch prípadov liečených na báze rozdrvenej kôry Uncaria tomentosa.

Spomedzi najdôležitejších prípadov:
Prípad 1

Byl uskutočnený Satyou Ambrose. N.D, L.A.C., spoluzakladateľom Strednej Lekářskej Školy „Oriental de Oregon", ktorý spomína prípad 68 ročnej ženy s diagnózou rakoviny prsníka.
Pacientka požiadala o užitie Uňa de Gato počas svojej radiačnej liečby. Nádor už bol vybraný a analýza nervových uzlín vykazovala negatívny nález. Jej liečba spočívala v užívaní 3,000 miligramov Uňa de Gato denne a týždenná akupunktura. Výsledky počas 9 týždňov liečby radiáciou vykazovali, že pacientka neutrpela stratu vlasov a netrpela nevoľnosťou, udržala si stabilnú energiu a chuť k jedlu. Pacientka prijala menšie radiácie v afektovaných miestach pokožky, ktorá sa rýchlo regenerovala. Doktori boli prekvapený jej zlepšením. Cítila sa lepšie ako pred ochorením. Pacientka ostáva pod dozorom.

Samotná lekárka konštatuje viditeľné zlepšenie u pacientov, ktorí trpia  Crohnsovou chorobou, vredmi, astmou, artritídou, iritis, disbiosis a syndrómom chronickej únavy. Jeden z jej pacientov, žena užívajúca sulfalizine (sulfamid s rôznymi vedľajšími účinky) pre liečenie krvácajúceho vredu súvisiaci s Crohnsovou chorobou, mohla prerušiť liečbu touto drogou po pár týždňoch liečby s Uňa de Gato. Jej stav krvácajúceho vredu bol odstránený a zaznamenala a pocítila väčšiu hodnotu energie.

Doktorka Ambrose sa tiež zmienila o možnosti eliminovať používanie čínskych byliniek, nakoľko Uncaria tomentosa pravdepodobne zvyšuje celkovú imunitu, zatiaľ čo  sa zvýši estamín a energia u pacientov, ktorí trpia fyzickou a mentálnou vyčerpanosťou, vďaka svojmu vyčerpávajúcemu životnému štýlu.

Prípad 2
Patrí Dr. Julie Clements, N.D., C.T.H.T. Doktorka Clements poskytuje nasledujúce údaje o prípade:


Pacient: 73 ročná žena s dobrou zdravotnou kondíciou počas celého života; bez chronických zdravotných stavov. Hlavná sťažnosť pacienta: stála a ostrá bolesť ľavej nohy. Bolesť sa stupňovala a obmedzovala jej pohyblivosť.

Priebeh a vývoj ochorenia: v čase, kedy vyhľadala lekársku pomoc, bolo pacientke diagnostikované ochorenie artérií a lekár odporučil angioplastiku pre spriechodnenie auna1rtérií. Pacientka odmietla túto možnosť po konzultácii s odbornými lekárskymi textami, ktoré sa zaoberajú výskumom tejto metódy, ktoré poukazujú na limitované výsledky zákroku. Pacientka po porade s prírodným lekárom, ktorý jej odporučil želatínou peroxidu vodíku. Začala liečbu užívaním veľkého množstva minerálnych doplnkov vyvážene v spojení s želatínovou terapiou. Počas prvej fázy liečby noha vykazovala určité zlepšenie, ale po piatej liečbe sa vrátili silné bolesti ako pred začiatkom liečby. Pacientka sa rozhodla pokračovať v liečbe, aby poskytla dostačujúce časové obdobie pre reakciu používaných prostriedkov, napriek tomu jej zdravotný stav sa začal zhoršovať, jej vitalita sa výrazne znížila. Zažívala podobné vážne zdravotné problémy za radom. Po zaplatení viac ako päťstotisíc dolárov za liečbu želatínou sa ju rozhodla prerušiť.

Bolesť bola tak vážna, že nemohla prejsť žiadnu vzdialenosť a nebola schopná vykonávať bežnú prácu v domácnosti. Bolesť sa zvyšovala a bola konštantná.

Liečba: denná dávka 3 kapsulí Uňa de Gato(á 350mg) počas prvých 14 dní a neskôr zvýšenie na 6 kapsulí (á 350mg).

Uzdravenie: zlepšenie sa dostavilo po 30 dňoch liečby. Pacientka už mohla vykonávať domáce práce a nákupy. Pokračovala v užívaní Uncaria tomentosa spolu s tekutým minerálnym doplnkom, ktorý jej bol predpísaný, aby vyrovnal chýbajúcu hladinu minerálov spôsobenú želatínovou terapiou. Vyliečenie po uplynutí 60 dní od začiatku liečby.

Kontraindikácia:
Uncaria  tomentosa bola klinicky zdokumentovaná na imunostimulačné účinky a je kontraindikovaná pred alebo po akejkoľvek transplantácii kostnej drene, kože alebo orgánu (v prípadoch užívania liekov zo skupiny imunosupresív). Pre imunostimulačný účinok je kontraindikované užitie v kombinácii so substitučnou terapiou endokrinogénneho systému (hormonálna substitúcia vrátane inzulínu), ale aj všetkých vakcín a očkovaní. Uncaria tomentosa bola zdokumentovaná v kontraceptívnych účinkoch a je kontraindikovaná v prípadoch, kde sa usiluje o tehotenstvo (tento účinok však nebol dostatočne preukázaný a ako antikoncepčná metóda preto nie je spoľahlivá) a v priebehu tehotenstva. Uncaria tomentosa bola zdokumentovaná s tým, že obsahom aktívnych látok, ktoré môžu spôsobiť zníženie agregácie krvných doštičiek a riediť krv. V prípade, že užívate heparín, alebo iný druh lieku zo skupiny antikoagulancií, konzultujte vhodnosť pred použitím so svojim lekárom. Prerušte užívanie na jeden týždeň až desať dní pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom. Dva alkaloidy, ktoré sú obsiahnuté v Uncarii tomentosa boli zdokumentované s hypotenzným účinkom. Pacient s nízkym tlakom, alebo užívajúci antihypertenzíva by mal  pred použitím konzultovať vhodnosť užitia so svojim lekárom. Je lepšie monitorovať hladiny krvného tlaku a podľa individuálnej potreby jednotlivých pacientov určiť množstvo dávok vilcacory. Uncaria tomentosa vyžaduje dostatočné množstvo žalúdočných kyselín ako pomoc pri prebúraní trieslovín a alkaloidov počas trávenia a ako pomoc pri absorpcii. Vyvarujte sa užívania kôrových extraktov a odvarov paralelne s pravidelným užívaním liekov zo skupiny antacid. Podľa poznatkov získaných na bázi „in vivo" štúdiách na krysách, by mala Uncaria tomentosa chrániť pred poškodením gastrointestinálneho traktu, ktorý súvisí s pravidelným nesteroidných antireumatík (antiflogistik (NSAID) ako napríklad ibuprofen. Vyvarujte sa vysokej triesloviny (tmavo sfarbených) tekutých extraktov priamo orálne a najskôr zrieďte vodou, alebo kyslou šťavou. Pri veľkých dávkach Uncarie tomentosa bola reportovaná možnosť vzniku abdominálnej bolesti, alebo gastrointestinálne problémy, vrátane hnačky (vďaka vysokému obsahu trieslovín v kôre).  Hnačka sa zmierňuje a postupne zmizne s kontinuálnym používaním. Užívanie prerušte, alebo znížte dávky ak hnačka (problémy) nezmiznú v priebehu 3-4 dní. Interakcia s liekmi Uncaria tomentosa môže zablokovať účinky liekov a odmietnuť ich (zo skupiny liečiv určených k substitúcii endokrinogénneho systému (hormonálna substitucia vr. inzulínu a vakcín), môže znížiť účinky liekov (zo skupiny imunosupresív, ale i cytostatík), zvýšiť ich účinky (zo skupiny antikoagulancií alebo antihypertenzív, cytokíny), ale aj snižovať ich vedľajšie nežiadúce účinky (nesteroidné antireumatiká, niektoré prípady cytostatík).

Vedľajšie účinky:
Na začiatku užívania môže dôjsť vplyvom silnej detoxikácie k dvoj až trojdennej hnačke, ktorá však zmizne. Iné vedľajšie účinky nie sú popísané.

 Zdroje:

Amazonian Ethnobotanical Dictionary, DUKE A.J., VASQUEZ R., C.R.C. Press, Boca Raton, USA, 1994,
Drogen, Pfeilgift und Indianermedizin, WOLTERS B.,Urs Freund Verlag, Greifenberg, Germany, 1994,
Herbal secrets of the rainforest , TAYLOR L. , Prima Health a division of Prima publishing, CA, USA, 1998,
Manual de fitoterapia, LOPEZ VILLAR M., VARGAS VILLAVICENCIO O., Programa Nacional de Medicina Complementaria del Seguro Social de Salud - EsSalud, Lima, Perú, 2001,
Plantas Medicinales Nativas del Peru, PALACIOS VACCARO W.J., Concytec, Lima, Perú, 1997,
Salud para todos, LACANZE D., ALEXIADES M., Fenamed, Madre de Dios, CBC - Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de Las Casas», Cuzco, Perú, 1995,
Sesenta Plantas medicinales de la Amazonía Peruana, DESMARCHELIER C., WITTING SCHAUS F., eBio2000, Lima, Perú, 2000,
The Healing Forest, SCHULTES E.R., RAFFAUF R.F., DioscoridesPress, Portland (OR), USA, 1992,
Uńa de Gato, LOPEZ VINATEA L.,A., Colegio de ingenieros del Perú, Iquitos, Perú, 2001
Uńa de Gato - Cat´s claw, OBREGÓN VILCHES L.,E., Instituto de fitoterapia americano, 3era Edición, 1997,
Uńa de Gato - Ensayos clinicos, DELGADO SILVA H., Hospital Apoyo Iquitos&Facultad de Farmacia y Bioquimica U.N.A.P., Iquitos, Perú, 2001
Uncaria 2001, 1era Reunión Internacional del Género Uncaria "Uńa de Gato", Iquitos, Perú, 2001
Vocabulario de los nombres vulgares de flora peruana, SOUKUP J. SDB, Editoria Salesiana, Lima, Perú, 1975
Amazonian Ethnobotanical Dictionary, DUKE A.J., VASQUEZ R., C.R.C. Press, Boca Raton, USA, 1994,{vmcatplugin}
Upozornenie: Informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach tovaru sú len súborom informácií z voľne prístupných informačných zdrojov a nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení, prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) Č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, podľa ktorého nie je možné uvádzať vplyv potravín a väčšiny ich zložiek na ľudské zdraviebez predchádzajúceho schválenia EÚ. Vyššie uvedené informácie teda nie sú zdravotné tvrdeniaÚčelom textuuvedeného na tejto stránkenie vzbudiť u prípadného konzumenta dojemže u neho nastanú akékoľvek fyziologické zmenypretože produkt nebol klinicky testovaný podľa podmienok Európskej komisie

Tento produkt bol pridaný do porovnania produktov!