Odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu:

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu:

MIBAX Trade, s.r.o., M.R.Štefánika 1050/74, 03601 Martin,

email: admin@caj-kava-cokolada.sk

na tento účel môžete použiť:


A:

Vzorový formulár na písomné odstúpenie od zmluvy:  súbor vo formáte PDF        word

 

(kliknutím na ikonu súboru vo formáte, ktorý uprednostňujete, si môžete stiahnuť súbor a vyplnený zaslať na vyššie uvedené adresy)

Tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je taktiež zaslaný spolu so sumarizačným mailom.

B: Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy môžete tiež použiť oznámenie, ktoré je vo Vašom účte pod položkou História objednávok. Kliknutím vyberiete otvoríte objednávku, zakliknete tovar ktorý chcete vrátiť, napíšete dôvod a kliknete na tlačidlo Vytvoriť žiadosť na vrátenie tovaru. Od začatí procesu vrátenia tovaru Vás budeme informovať mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Vrátenie platby bude uskutočnené bankovým prevodom, preto prosím nezabudnite uviesť IBAN vášho bankového účtu do formulára odstúpenia od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Nezasielajte nám tovar späť na dobierku! Tovar nám zašlite na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zodpovedáte aj za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

3. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

◾tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),

◾tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),

◾tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),

◾rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),

◾noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale),

◾tzv. digitálny download – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

◾predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

◾predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

◾preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

◾vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),

◾poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

◾predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.


Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Zb.z. len spotrebiteľ.

4. Informácie o riešení sporov online

Komisia Európskej únie poskytuje platformu na riešenie sporov online.

Účelom tejto takzvanej „platformy OS“ je pomôcť spoločnostiam a spotrebiteľom mimosúdne vyriešiť spory týkajúce sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpnych alebo servisných zmlúv, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetu.

Platforma OS je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: ONLINE PLATFORMA NA RIEŠENIE SPOROV

 

Prihlásiť sa

Naša ponuka

Váš košík

Vo vašom košíku už nie sú žiadne položky