Reklamačný poriadok

1. V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva spoločnosť Mibax Trade,s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 1050/74, 03601 Martin. Pokiaľ sa v texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“ rozumie sa tým spoločnosť Mibax Trade,s.r.o. Ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“ rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil u predávajúceho určitý tovar.

2. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.caj-kava-cokolada.sk

3. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

4. Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho v zmysle ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

5. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na produkty zakúpené u predávajúceho Mibax Trade, s.r.o, so sídlom M.R.Štefánika 1050/74, 03601 Martin, IČO: 47 36 4874, DIČ: 2023828455, zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro Číslo vložky: 59754/L.

6. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonníka). Záručná doba (doba minimálnej spotreby) produktov je vyznačená na obale potravinárskeho produktu. Pri potravinovom sortimente káva, čaj, čokoláda je uvedený dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predávajúcim v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

8. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho práva zo záruky len na tovar zakúpený u predávajúceho a len na tovar, ktorý má vady spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim.

9. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu elektronickou formou na adrese postmaster@caj-kava-cokolada.sk.

10. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný), číslo zaplatenej faktúry, popis reklamovaného tovaru a vadu, spôsob akým sa vada prejavuje. Vadnú vec spolu s dokladmi a kontaktnými údajmi zašle na adresu predávajúceho. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu spôsob ako si želá byť vyrozumená o vybavení (ukončení) reklamácie (kontaktnú poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo, číslo svojho bankového spojenia /účtu). Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa spôsobom vyrozumenia uvedeným osobou uplatňujúcou nárok na reklamáciu dané vyrozumenie osoba neprevzala.

12. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

13. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. výmenou tovaru,
b. vrátením kúpnej ceny tovaru,
c. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
d. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

14. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona). Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, elektronická pošta alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie..

15. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený kupujúcemu dobropis a kúpna cena bude uhradená na účet kupujúceho do 14 dní.

16. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu vady veci, zaniká kúpna zmluva podľa § 48 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade sú zmluvné strany povinné si vrátiť zmluvné plnenia, a to najmä kupujúci je povinný vrátiť zakúpený tovar v stave v akom ho kúpil a predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru. Predávajúci je zároveň po prijatí tovaru povinný tento prezrieť, pričom je oprávnený započítať si voči svojej povinnosti vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, kompenzačnú náhradu, ktorá mu prináleží, z titulu používania tovaru kupujúcim za obdobie, počas ktorého kupujúci tovar riadne a bez vád užíval.

17. Nárok na uplatnenie vád počas trvania záruky u predávajúceho zaniká:
a. nepredložením dokladu o zaplatení a inej súvisiacej dokumentácie,
b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c. uplynutím záručnej doby tovaru,
d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

18. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na postmaster@caj-kava-cokolada.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

19. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na: RIEŠENIE SPOROV ONLINE

20. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

21. Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na veci sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

V Martine 22.12.2016 Mibax Trade,s.r.o.

Prihlásiť sa

Naša ponuka

Váš košík

Vo vašom košíku už nie sú žiadne položky