Formulár odstúpenia od zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ 

Meno a priezvisko, titul:..........................................................................................................................................................................

Adresa bydliska:.....................................................................................................................................................................................

Telefón: ..................................................................... E-mail: ...............................................................................................................

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

 Predávajúci: Mibax Trade s.r.o., IČO: 47 364 574 

Číslo faktúry......................................................................Číslo objednávky: ............................................................................................

Dátum predaja............................................................

Označenie vráteného tovaru: ....................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia tovaru:   

Tovar je nefunkčný 

Tovar mi nevyhovuje 

Našiel/našla som lacnejší 

Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode: ..........................................................................................................................................

iný dôvod:......................................................................................................................................................................................

Kúpna cena má byť vrátená: 

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN .......................................................................................................................

Dátum a podpis kupujúceho – spotrebiteľa:  

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. 

To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Vzorový formulár na písomné odstúpenie od zmluvy na stiahnutie (kliknite na obrázok):

 súbor vo formáte PDF        word

Prihlásiť sa

Naša ponuka

Váš košík

Vo vašom košíku už nie sú žiadne položky