Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektu v zmysle nariadenia GDPR

 

 

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Mibax Trade, s.r.o, so sídlom M.R.Štefánika 1050/74, 03601 Martin, IČO: 47 36 4874, DIČ: 2023828455, zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro Číslo vložky: 59754/L. (Ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú adresa: Mibax Trade, s.r.o. , M.R.Štefánika 1050 / 74, 03601 Martin, Slovenská republika

email: admin@caj-kava-cokolada.sk

 telefón: +421 911 366 664

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov 

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a registráciou na stránke www.caj-kava-cokolada.sk, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie v eshope www.caj-kava-cokolada.sk sú používané cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na stránke, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Od 30. septembra 2021 vstúpi do platnosti povinnosť viacnásobného overenia identity zákazníka pri platobných transakciách, podľa európskej smernice PSD2. Pri odosielaní požiadavky o platbu kartou z e-shopu sa teda odosiela parameter ADDINFO, ktorý obsahuje nasledujúce údaje o zákazníkovi:

Meno a priezvisko (Name)

E-mailová adresa (Email address)

Domáce telefonne číslo (Home phone number)

Číslo mobilného telefonu (Mobile phone number)

Fakturačna adresa (Billing address)

Dodacia adresa (Shipping address)

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie osobných údajov ako typ prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , a podobne. Cookies a podobné technológie pomáhajú prispôsobiť www.caj-kava-cokolada.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. 

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • európska smernica  PSD2

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení.

Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas zaškrtnutím políčka pri registrácii na stránke www.caj-kava-cokolada.sk.

  

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) 

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca prehlasuje, že neposkytuje a nebude poskytovať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii  

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Osobné údaje a ďalšie nastavenia je možné kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do Vášho účtu priamo na internetovej stránke www.caj-kava-cokolada.sk v sekcii Môj účet. V prípade, že chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a požiadať o zrušenie registrácie a zmazanie účtu môže tak urobiť aj sám v sekcii Môj účet/GDPR ochrana osobných údajov. V sekcii GDPR ochrana osobných údajov je možné nielen zmazať svoj účet, ale aj exportovať osobné údaje vo formáte xml.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

  

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18. 5. 2018